อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง

อบรม ผู้ เฝ้า ระวัง ไฟ

ผู้เฝ้าระวังไฟ คือ ผู้ที่มีความสำคัญทำหน้าที่วางแผน ป้องกันการเกิดอัคคีภัยในขณะทำงานเสี่ยง เช่น งานที่มีความร้อนหรืองานที่เกิดประกายไฟ เป็นต้น ดังนั้น ผู้เฝ้าระวังไฟในทีมจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และมีความเข้าใจเป็นอย่างดี เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ในการเฝ้าระวังไฟ รวมถึงสามารถใช้อุปกรณ์โต้ตอบเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟได้เรียนรู้เทคนิคการเฝ้าระวังไฟอย่างมืออาชีพ

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการเฝ้าระวังไฟอย่างมืออาชีพ รวมถึงเรียนรู้เทคนิคการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังไฟอย่างมืออาชีพด้วย การอบรมผู้เฝ้าระวังไฟผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้การตรวจสอบความเรียบร้อย ก่อนเริ่มทำงานดังนี้

 • การประเมินความเสี่ยงที่เป็นอันตรายพร้อมวางแผนมาตรการควบคุม
 • การขออนุญาตในการทำงานก่อนเริ่มทำงานที่มีประกายไฟและความร้อน
 • การจัดทีมงานเฝ้าระวังไฟตามจุดเสี่ยงต่างๆ พร้อมอุปกรณ์เพื่อตอบเหตุฉุกเฉิน
 • จัดให้มีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของสารเคมีไวไฟที่อาจเกิดการลุกติดไฟได้โดยรอบและสภาพอากาศที่เป็นอันตรายต่างๆ ว่าปลอดภัยหรือไม่
 • ทำการปิดกันความร้อนและประกายไฟ
 • ประเมินความปลอดภัยและความเป็นอันตรายในระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ หลังจากจบการทำงานและทำการปิดใบอนุญาตทำงาน

การอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟ โดยบทบาทหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟมีดังต่อไปนี้

 • ผู้เฝ้าระวังไฟมีหน้าที่วางแผนการทำงานที่อาจก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ
 • ผู้เฝ้าระวังไฟมีหน้าที่ในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทีมงาน เรื่องวิธีการทำงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ
 • ผู้เฝ้าระวังไฟมีหน้าที่ค้นหาอันตรายและประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟขึ้น
 • ผู้เฝ้าระวังไฟมีหน้าที่เตรียมความพร้อมเพื่อโต้ตอบเหตุฉุกเฉิน
 • ผู้เฝ้าระวังไฟมีหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยหลังจากการทำงานหรือหลังจากจบงาน
 • ผู้เฝ้าระวังไฟมีหน้าที่ตรวจวัดสารไวไฟหรือปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายที่อาจก่อให้เกิดการติดไฟ
 • ผู้เฝ้าระวังไฟมีหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับป้องกันงานที่อาจก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ

หมดนี้ ก็คือ อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง ซึ่งผู้เฝ้าระวังไฟนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญมากๆ บุคคลที่มีหน้าที่วางแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยในขณะทำงาน ซึ่งบุคคลเหล่านี้ควรจะได้รับการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการทำงานสามารถป้องกันการเกิดอัคคีภัยหรือสามารถโต้ตอบเหตุฉุกเฉินได้เมื่อเกิดไฟไหม้